In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stoeterij Beltmanshoeve omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Stoeterij Beltmanshoeve aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Stoeterij Beltmanshoeve valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Stoeterij Beltmanshoeve behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u een contactformulier via onze website invult. Bij het invullen van het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, om uw vragen te kunnen beantwoorden/om u te kunnen informeren over diensten van Stoeterij Beltmanshoeve. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het beëindigen van levering van de diensten door Stoeterij Beltmanshoeve of 24 maanden na het hebben van contact verwijderd uit het systeem van Stoeterij Beltmanshoeve. Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Stoeterij Beltmanshoeve te verstrekken, is Stoeterij Beltmanshoeve niet in staat om uw vraag te kunnen beantwoorden. Hierdoor kan het zijn dat Stoeterij Beltmanshoeve niet kan voldoen aan uw verzoek. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Facebook pixel

Een pixel is een soort code die op onze website is geplaatst en die data verzamelt. Deze pixel meet belangrijke punten en verzamelt basis technische informatie elke keer wanneer u de website van Stoeterij Beltmanshoeve bezoekt. De pixel houdt namelijk precies bij welke Facebookgebruikers er op onze website komen. Deze privacyverklaring is van toepassing op Facebook pixel en soortgelijke technologie. Deze website kan de Facebook pixel gebruiken om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Stoeterij Beltmanshoeve om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Stoeterij Beltmanshoeve. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Stoeterij Beltmanshoeve is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Stoeterij Beltmanshoeve raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Stoeterij Beltmanshoeve zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bedrijf welke de hosting van de website verzorgd. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Stoeterij Beltmanshoeve.

Beveiliging

Stoeterij Beltmanshoeve heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Ook met betrekking tot derde partijen heeft Stoeterij Beltmanshoeve beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Stoeterij Beltmanshoeve met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan hiervoor contact opnemen met info@stoeterijbeltmanshoeve.com. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Klacht

Indien u een klacht wilt indienen over Stoeterij Beltmanshoeve met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@stoeterijbeltmanshoeve.com. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan op de website Autoriteit Persoongegevens.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.